PL EN RU

Radek Grzanka - Aktualności
(obsługa prawna Łódź)

Emisyjność budynków pod lupą Ministra – pamiętaj by złożyć obowiązkową deklarację!

Wraz ze zwiększającą się świadomością społeczną w zakresie niepokojących zmian klimatu, władze podejmują kolejne starania zmierzające do zminimalizowania emisji zanieczyszczeń środowiska.

Jednym z przejawów takich działań jest nowelizacja (ustawa nowelizująca z dnia 28 października 2020 r. Dz.U. poz. 2127) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków [dalej: Ustawa], która wprowadziła Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Za prowadzenie ww. Ewidencji odpowiedzialny jest Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 W Ewidencji gromadzone są przede wszystkim informacje dot. źródeł ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku/lokalu i energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej, źródeł spalania paliw, a także dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali.

Z dniem 1 lipca 2021 r. uruchomiono system pozwalający na złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw osobom do tego zobowiązanym.

Wśród osób zobowiązanych do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw znajdują się przede wszystkim właściciele budynków oraz zarządcy budynków.

Terminy na złożenie deklaracji są następujące:
1) w przypadku nowopowstałych budynków lub uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw - w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw;
2) w przypadku źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, tj. w dniu 30 marca 2021 r. - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu (art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z nowododanym art. 27g ust. 4 Ustawy, w przypadku zmiany danych o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, bądź pisemnej.
Brak złożenia deklaracji w terminie skutkować może nałożeniem kary grzywny!

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.

line