PL EN RU

Radek Grzanka - Aktualności
(obsługa prawna Łódź)

Spółki osobowe i podatek CIT – kogo dotyczą nowe obowiązki podatkowe?
Wraz z początkiem 2021 roku spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne zyskały status płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), mimo że nie mają one statusu osób prawnych. Zmiana wywołała dużo kontrowersji – miała ona rozwiązać bowiem problemy podatkowe związane z funkcjonowaniem dużych i zagranicznych podmiotów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a doprowadziła do dodatkowego obciążenia polskich przedsiębiorców działających w ramach ww. spółek osobowych.

Co po zmianach?
Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami, obowiązkiem odprowadzania podatku CIT objęte są wszystkie spółki komandytowe. Oznacza to, że począwszy od tego roku będą one rozliczane na zasadach analogicznych do spółek kapitałowych. To z kolei w ich przypadku oznacza nic innego, jak znaczny wzrost opodatkowania dochodu dla wspólników spółek – od tej pory podatek zapłaci w pierwszej kolejności spółka komandytowa, a następnie także komandytariusz – z tym zastrzeżeniem, że będzie on mógł obniżyć wartość zobowiązania podatkowego w PIT w związku z podatkiem odprowadzonym przez spółkę.
Nieco inaczej kwestia przedmiotowych rozliczeń przedstawia się w przypadku spółki jawnej, bowiem odprowadzony przez nią podatek nie obniży zobowiązań podatkowych jej wspólników. Jednak nie wszystkie spółki jawne będą borykać się z ww. zmartwieniami – w tym zakresie ustawodawca przewidział bowiem wyjątki.

Kiedy spółka jawna nie odprowadzi podatku CIT?
Jak wskazano wyżej, nie każdą spółkę jawną dotkną wprowadzone w tym roku zmiany podatkowe – na starych zasadach w dalszym ciągu rozliczać się będą te z nich, u których:

  • do grona wspólników należą wyłącznie osoby fizyczne,
  • przed rozpoczęciem roku obrotowego doszło do złożenia informacji dotyczącej danych osób fizycznych i prawnych posiadających prawa do udziału w zysku spółki do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej  oraz naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody ze spółki, obejmującej treścią (według ustalonego wzoru):
  • imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej bądź podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki, a także
  • nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.
  • wszelkie zmiany w ramach ww. informacji będą aktualizowane w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Niespełnienie ww. warunków będzie oznaczać, że spółka jawna stanie się z mocy prawa podatnikiem CIT i nie będzie mogła wrócić do rozliczania się według dotychczasowych zasad.
Co ze spółką jawną powstałą z przekształcenia innej spółki osobowej?
Co ciekawe, podatkiem CIT nie będą objęte także spółki jawne, które powstaną z przekształcenia z innej spółki osobowej, nawet w sytuacji, w której jednym z jej wspólników będzie inna spółka osobowa (w tym chociażby spółka jawna) czy osoba prawna.
Dla skorzystania z tej możliwości, wspólnicy nowopowstałej spółki będą musieli złożyć wspomnianą już wyżej informację przed dniem rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym – jeśli w trakcie przekształcenia nie doszło do zmiany wspólników bądź przysługujących im praw do udziału w zysku, a w przypadku, gdy do takich zmian dojdzie – w terminie 14 dni od rejestracji przekształcenia spółki w KRS.
Przy złożeniu przedmiotowej informacji w przewidzianych terminach, przekształcona spółka będzie mogła rozliczać się na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2021 roku – podatek dochodowy zapłacą zatem wyłącznie jej wspólnicy, dopiero na etapie dokonywania wypłat ze spółki.

W razie pytań dotyczących zagadnienia poruszonego w powyższym artykule zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

line